Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van FLIXIT BV (zie FLIXIT), ingeschreven onder K.v.K. nummer 81555059. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door FLIXIT, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van de marketing-diensten en producten van FLIXIT zoals Content, Concepten, Advertising en deelname via het aangeboden Platform, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. FLIXIT behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbieding en acceptatie
 4. Uitvoering van de overeenkomst
 5. Duur en beëindiging
 6. Levering en levertijd
 7. Overmacht
 8. Prijzen
 9. Betaling
 10. Copyright
 11. Aansprakelijkheid
 12. Buitengebruikstelling
 13. Overdracht van rechten en verplichtingen
 14. Reclame
 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 16. Overig
 17. Privacy
 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 19. Eigendomsrecht

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FLIXIT een overeenkomst sluit via het FLIXIT portaal tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

 1. Door akkoord te geven op de voorwaarden en of overeenkomst met FLIXIT in het gepersonaliseerde FLIXIT portaal, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat.
 2. Wanneer tekenbevoegde zijn filiaalmanagers of andere medewerkers toegang geeft tot het portaal, geeft hij deze ook het recht om een akkoord te geven op onze voorwaarden.
 3. Afwijken van punt 1 is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en FLIXIT opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door FLIXIT zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door FLIXIT uitgeschreven offerte, of het invullen en accepteren van de abonnementsgegevens in de Flixit portal, resulteert in een overeenkomst met FLIXIT.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door FLIXIT blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door FLIXIT Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en FLIXIT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Wijziging welke door de klant in de portal uitgevoerd kunnen worden gelden automatisch als aanvaard door Flixit.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FLIXIT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. FLIXIT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FLIXIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FLIXIT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FLIXIT zijn verstrekt, heeft FLIXIT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. FLIXIT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FLIXIT is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FLIXIT kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FLIXIT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door FLIXIT of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart FLIXIT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Er wordt in het portaal oa. een akkoord gegeven op een begindatum, prolongatie termijn en tarieven.
 2. FLIXIT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met FLIXIT gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. FLIXIT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade-vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. FLIXIT gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht FLIXIT onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan FLIXIT alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij FLIXIT een termijn van minimaal 14 dgn. gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

 1. FLIXIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer FLIXIT als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal FLIXIT alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en FLIXIT geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door FLIXIT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door FLIXIT minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en FLIXIT heeft de opdrachtgever een betalingsverplichting. Wij hanteren een automatische incasso, welke 14 dagen na verzenden factuur incasseert. In alle andere gevallen, dient de opdrachtgever binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door FLIXIT het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt FLIXIT zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door FLIXIT een aanmaning tot betaling verstuurd.
 5. Kosten die gepaard gaan met invordering komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij binnen 14 dagen na facturering FLIXIT hiervan op de hoogte te stellen.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens FLIXIT heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door FLIXIT verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij FLIXIT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan FLIXIT hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is FLIXIT gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. FLIXIT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door FLIXIT vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van FLIXIT niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 4. FLIXIT heeft vrij gebruik van logo’s, afbeeldingen en overig artwork benodigd voor concepten, ontwerpen en uiteindelijke productiematerialen waarop copyright rust vanuit of franchisegever ofwel franchisenemer. FLIXIT kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik.
 5. FLIXIT kan vrij gebruik maken van logo’s, afbeeldingen en overig artwork voor de website van FLIXIT en de software omgeving die FLIXIT toepast om haar dienstverlening te verzorgen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover FLIXIT bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop FLIXIT weinig of geen invloed kan uitoefenen kan FLIXIT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met FLIXIT of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met FLIXIT.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van FLIXIT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart FLIXIT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. FLIXIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. De opdrachtgever dient FLIXIT terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door FLIXIT geleden schade.

12. Buitengebruikstelling

 1. FLIXIT heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens FLIXIT niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. FLIXIT zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van FLIXIT kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. FLIXIT noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan FLIXIT, waarna FLIXIT deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan FLIXIT binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. FLIXIT behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

 1. FLIXIT zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan FLIXIT.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. FLIXIT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. FLIXIT is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Privacy

 1. AVG en wet- en regelgeving zullen in acht worden genomen bij verwerking van gegevens.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FLIXIT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door FLIXIT met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van FLIXIT beslissend.

19. Eigendomsrecht

 1. Het eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van FLIXIT tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.